Algemene Voorwaarden van deze website

Op de inhoud en het gebruik van 2e-hands.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van 2e-hands.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. 2e-hands.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op 2e-hands.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van 2e-hands.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan 2e-hands.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan 2e-hands.nl zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van 2e-hands.nl, mag niets van 2e-hands.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van 2e-hands.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op 2e-hands.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. 2e-hands.nl spant zich in om de informatie op 2e-hands.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. 2e-hands.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor op 2e-hands.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op 2e-hands.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. 2e-hands.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op 2e-hands.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

2e-hands.nl spant zich in om de wesite zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van 2e-hands.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op 2e-hands.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan 2e-hands.nl. 2e-hands.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door 2e-hands.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op 2e-hands.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar 2e-hands.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van2e-hands.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.